Програми, планови, извештаи

 

Годишни  програми  за реализација

 

Годишна програма за реализација 2017

Годишна програма за реализација 2016

Годишна програма за реализација 2015

Годишна програма за реализација 2014

Годишна програма за реализација 2013

Годишна програма за реализација 2012

Годишна програма за реализација 2009

 

Квартални извештаи

 

Квартален извештај Q2 2017

Квартален извештај Q1 2017

- Квартален извештај Q4 2016

Квартален извештај Q3 2016

Квартален извештај Q2 2016

Квартален извештај Q1 2016

 

Шестмесечни извештаи 

Шестмесечен извештај Јули-Декември 2016

Шестмесечен извештај Јануари-Јуни  2016

Шестмесечен извештај Јули-Декември 2015

Шестмесечен извештај Јануари-Јуни  2015

Шестмесечен извештај Јули-Декември 2014

Шестмесечен извештај Јануари-Јуни  2014

Шестмесечен извештај Јули-Декември 2013

Шестмесечен извештај Јануари-Јуни  2013

Шестмесечен извештај Јули-Декември 2012

Шестмесечен извештај Јануари-Јуни  2012

Шестмесечен извештај Јули-Декември 2011

Шестмесечен извештај за годишниот план 2009

 

 Годишни извештаи

Извештај за работата на AКН за 2016

Извештај за работата на AКН за 2015

Извештај за работата на AКН за 2014

Извештај за работата на AКН за 2013

Извештај за работата на AКН за 2012

Извештај за работата на АКН за 2011

 

Ревизорски извештаи

 

Ревизорски извештај за 2010 (1  дел)

Ревизорски извештај за 2010 (2  дел)

- Ревизорски извештај за 2009 (1  дел)

- Ревизорски извештај за 2009 (2  дел)

- Ревизорски извештај за 2008 (1  дел)

- Ревизорски извештај за 2008 ( 2 дел)

Ревизорски извештај за 2007 ( 1 дел)

Ревизорски извештај за 2007 ( 2 дел)

Ревизорски извештај за 2006 ( 1 дел)

Ревизорски извештај за 2006 ( 2 дел)
 

 

Стратешки планови 

 

Стратешки план 2017 - 2019 

Стратешки план 2013 - 2016 

- Стратешки план 2011-2015
- Стратешки бизнис план

- Стратешки план за човечки ресурси

- Стратешки план за ИТ

- Стратешки план за финансии и маркетинг

- Стратешки план 2009 - 2013 

 

 

Годишни планови за јавни набавки 


1. измена на годишниот план за јавни набавки 2009
2. измена на годишниот план за јавни набавки 2009