Програми, планови, извештаи

Програми и извештаи

 

Годишна програма за реализација 2017

Годишна програма за реализација 2014

Извештај за работата на Aгенцијата за катастар за недвижности за 2013

- Годишна програма за реализација 2012

- Годишен план за јавни набавки 2012
- Годишна програма за реализација 2009

- Годишен план за јавни набавки 2009


- 1. измена на годишниот план за јавни набавки 2009
- 2. измена на годишниот план за јавни набавки 2009

 

Извештај за работата на АКН за 2011

Шестмесечен извештај Јули-Декември 2011

- Шестмесечен извештај за годишниот план 2009

Ревизорски извештај за 2010 (1  дел)

Ревизорски извештај за 2010 (2  дел)

- Ревизорски извештај за 2009 (1  дел)

- Ревизорски извештај за 2009 (2  дел)

- Ревизорски извештај за 2008 (1  дел)

- Ревизорски извештај за 2008 ( 2 дел)

Ревизорски извештај за 2007 ( 1 дел)

Ревизорски извештај за 2007 ( 2 дел)

Ревизорски извештај за 2006 ( 1 дел)

Ревизорски извештај за 2006 ( 2 дел)
 

 

Стратешки планови

        - Стратешки план 2017 - 2019

Стратешки план 2013 - 2016 

- Стратешки план 2011-2015
- Стратешки бизнис план

- Стратешки план за човечки ресурси

- Стратешки план за ИТ

- Стратешки план за финансии и маркетинг

- Стратешки план 2009 - 2013