Промена во катастар на недвижности

Сподели

 

За да извршите промена на податоците за недвижниот имот што е запишан во катастарот на недвижности, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во катастарското одделение надлежно за територијата на која се наоѓа недвижноста и да приложите:

  • пријава во писмена форма;
  • правна основа за запишување;
  • доказ за платен надоместок за услугата во согласност со член 4 од Tарифникот за висината на надоместокот за запишување недвижности кои останале со незапишани права и запишување промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности кој е објавен на веб-страницата на АКН

 

Вид на запишување Единица мерка Висина на надоместок во денари
Запишување промени на носител на правото и видот на правото по пријава 300
Промена на лични и адресни податоци по пријава 300
Запишување-предбележување облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела - до 1500м2 10м2 5
Запишување-предбележување облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2 100 м2 25
Запишување-предбележување облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2 1000 м2 125
Запишување-предбележување облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела над 20001 м2 10 м2 1
Запишување-предбележување облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на внатрешна површина 1 м2 5
Бришење на облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела до 1500 м2 10 м2 5
Бришење на облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2 100 м2 25
Бришење на облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2 1000 м2 125
Бришење на облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела над 20001 м2  10 м2 1
Бришење на облигациони права(лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорено право за првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на внатрешна површина 1 м2 5
Предбележување како условно запишување на катастарска парцела - до 1500 м2 10 м2 3
Предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2 1000 м2 125
Предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2 10000м2 625
Предбележување како условно запишување на катастарска парцела над 20001 м2 10 м2 1
Предбележување како условно запишување на внатрешна површина 10 м2  25
Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела - до 1500 м2 10 м2  5
Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2 100 м2 25
Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2 1000 м2 125
Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела над 20001 м2 10 м2 1
Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на внатрешна површина 1 м2 5
Запишување претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела до 1500 м2 10 м2 5
Запишување претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2 100 м2 25
Запишување претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2 1000 м2  125
Запишување претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела над 20001 м2 10 м2 1
Запишување претходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на внатрешна порвшина 1 м2 5
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела до 1500 м2 10 м2  5
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2 100 м2 25
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2 1000 м2 125
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела над 20001 м2 10 м2  1
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на и објекти за внатрешна површина 1 м2 5
Прибележување налог за извршување на катастарска парцела до 1500 м2 10 м2 5
Прибележување налог за извршување на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2 100 м2 25
Прибележување налог за извршување на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2 1000 м2 125
Прибележување налог за извршување на катастарска парцела над 20001 м2 10 м2 1
Прибележување налог за извршување на внатрешна површина 1 м2 5
Бришење времени мерки забрани и обраничувања на катастарска парцела до 1500 м2 10 м2  5
Бришење времени мерки забрани и обраничувања на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2 100 м2 25
Бришење времени мерки забрани и обраничувања на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2 1000 м2 125
Бришење времени мерки забрани и обраничувања на катастарска парцела над 20001 м2 10 м2 1
Бришење времени мерки забрани и обраничувања на внатрешна површина 1 м2 5
Бришење право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела до 1500 м2 10 м2 5
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2 100 м2 25
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела  од 5001 м2 до 20000 м2 1000 м2 125
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела  над 20001 м2 10 м2 1
Запишување право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште и објекти на внатрешна површина 1 м2  5
Бришење налог за извршување на катастарска парцела до 1500 м2 10 м2 5
Бришење налог за извршување на катастарска парцела од 1501 м2 до 5000 м2 100 м2  25
Бришење налог за извршување на катастарска парцела од 5001 м2 до 20000 м2 1000 м2 125
Бришење налог за извршување на катастарска парцела над 20001 м2 10 м2 1
Бришење налог за извршување на внатрешна површина 1 м2  5
Предбележување градба внатрешна/отворена површина (просек 150 м2) 1 м2 5
Измени на предбележување во тек на градба внатрешна/ отворена површина 1 м2  5

 

 

 

Бројот на сметката, на која треба да го уплатите надоместокот за добивање на оваа услуга од АКН, е истакнат (или ќе го добиете) на шалтерот за информации во секое подрачно одделение на АКН.

 

Напомена: Плаќањата извршени преку системите за електронско банкарство (е-banking) не се признаваат бидејќи  не може да се провери уплатата во реално време. Агенцијата работи на изнаоѓање решение со кое ќе се овозможи приемот и на ваков вид  уплата.


Времетраењето на услугата зависи од тоа дали е потребен или не геодетски елаборат за промената. Промената за која не е потребен геодетски елаборат се спроведува во рок од 1 ден, а промената за која е потребен геодетски елаборат се спроведува во рок не подолг од 3 дена.

По извршената промена можете да поднесете барање за да добиете нов имотен лист.

 


Дополнителни информации

Бесплатна телефонска линија. Ако имате некоја поплака околу незаконското работење на одредени службеници во Катастарот, но и да се информирате до каде е постапката за Вашиот предмет, обратете се на бесплатниот телефонски број 0800 80 800.

 

 


Преземи пријава (pdf)