Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 66/2016

16.12 2016

                              

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Oдржување на И-Кат апликација

 

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

 

Тендер бр. 66 (.pdf)

 

Огласот е објавен и на следниов линк