Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 113/2016

29.11 2016

                             

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Лиценци за софтвер за далечинско управување со компјутери на професионални корисници

 

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

 

Тендер бр. 113 (.pdf)

 

Огласот е објавен и на следниов линк