Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 15/2016

29.11 2016

                            

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА (Компјутерска опрема и материјали)

 

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

 

Тендер бр. 15 (.pdf)

 

Огласот е објавен и на следниов линк