Известување за склучен договор за јавна набавка бр.60/2016

24.11 2016

                       

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Услуги за сервисирање, одржување и поправка на компјутерска опрема со набавка на резервни делови

 

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Информатички и поврзани услуги

 

 

Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и услуги ЛИРЕКС СКОПЈЕ ДООЕЛ

Известување за склучен договор дел 1 за јавна набавка бр.60 (.pdf)

 

Известувањето  за дел 1 е објавено и на следниов линк

 

 

Име на носителот на набавката: Друштво за производство, промет и услуги ТЕЛКОМ ММ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Известување за склучен договор дел 2 за јавна набавка бр.60 (.pdf)

 

Известувањето  за дел 2 е објавено и на следниов линк

 

 

Име на носителот на набавката: Друштво за производство, промет и услуги ТЕЛКОМ ММ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Известување за склучен договор дел 3 за јавна набавка бр.60 (.pdf)

 

 

Известувањето  за дел 3 е објавено и на следниов линк