Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 103/2016

22.11 2016

                           

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Печатени материјали по спецификација-рекламно пропагандни и информативни материјали

 

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

 

Тендер бр. 103 (.pdf)

 

Огласот е објавен и на следниов линк