Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 89/2016

18.11 2016

                          

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Превентивно одржување на “One Stop Shop” портал на АКН

 

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани  услуги

 

Тендер бр. 89 (.pdf)

 

Огласот е објавен и на следниов линк