Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 159/2016

04.11 2016

                         

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Превентивно одржување на Мак-Едит

 

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани  услуги

 

Тендер бр. 159 (.pdf)

 

Огласот е објавен и на следниов линк