Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 44/2016

03.11 2016

       

                             

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно одржување на ДМС (за 2 години)

 

 

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Услуги за одржување и поправка

 

Тендер бр. 44 (.pdf)

 

Огласот е објавен и на следниов линк