Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 11/2016

03.11 2016

      

                             

Предмет на договорот за јавна набавка:

Патнички возила (во времетраење од три години)

 

 

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

 

Тендер бр. 11 (.pdf)

 

Огласот е објавен и на следниов линк