Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 39/2016

31.10 2016

    

                             

Предмет на договорот за јавна набавка:

Пристап до службени изданија на ажурирани прописи

 

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)

 

Тендер бр. 39 (.pdf)

 

Огласот е објавен и на следниов линк