Презентации од петтата обука за 2016 година, наменета за приватните овластени геодети

30.12 2016

 
Почитувани,
 
Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија ја организираше петтата обуката наменета зa приватните овластени геодети, на темите:    


  • ОСВРТ НА ИЗМЕНИТЕ ВО ЗАКОНИТЕ И ПОДЗАКОНСКИТЕ АКТИ (ЗКН) ВО 2016 ГОДИНА
  • ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
  • ТЕКОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТЕЊЕТО НА ПРИВАТНИТЕ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ
 
 
Презентациите од наведената обука може да ги преземете на следниот линк.