Дополнување на документи во текот на спроведување на пријава за запишување/промена/исправка на грешка во еКат

22.12 2016

 

Агенцијата за катастар на недвижности во 2014 година го воведе електронскиот шалтер за професионалните корисници. Преку електронскиот шалтер со Катастарот денес се поврзани 732 професионални корисници, односно сите нотари, геодетски фирми, општини, извршители, проценители, како и сите државни институции, банки, адвокати и други правни лица кои имаат потреба од податоците од Катастарот или креираат документи кои се регистрираат во Катастарот.

 

Со воведувањето на оваа апликација, граѓаните и компаниите ја добиваат услугата кај професионалните корисници без притоа да доаѓаат во Катастарот, со што метежот во Катастарот стана минато.
 

Од 2014 година заклучно до денес, преку електронскиот шалтер вкупно се примени над 1,3 милиони предмети.

 

 

Во последниов квартал од оваа година, скоро 60 % од примените предмети во Катастарот се доставени по електронски пат, а стратешка цел на Агенцијата е процентот на примени предмети по електронски пат да достигне до 100 %.

 

Во овие 2 години, со интензивно користење на електронскиот шалтер на барање на професионалните корисници се воведоа многу подобрувања и проширувања на системот.

 

Денес ви ја претставуваме новата надградба на електронскиот шалтер со која се овозможува професионалниот корисник по електронски пат да изврши дополнување на поднесените барања во следните случаи:

  • кога професионалниот корисник направил техничка грешка при доставување на предметот по електронски пат;

  • кога професионалниот корисник направил технички грешки во исправите, односно документите кои се правен основ за промена во катастарот (пример: технички грешки во договори, пресуди, наследни решенија итн.);

  • кога професионалниот корисник направил  технички грешки  во описните податоци содржани во геодетскиот елаборат; и 

  • кога професионалниот корисник извршил недоволна уплата на надоместокот.

Новата функционалност на електронскиот шалтер функционира на начин што при решавање на предметот, службеното лице од Катастарот е должно по електронски пат да го извести професионалниот корисник со точно наведување на техничките грешки во поднесеното барање.

 По приемот на електронското известување, професионалниот корисник е должен во рок од 24 часа по електронски пат да ги отстрани техничките грешки на начин што ќе достави коригирани електронски документи, односно ќе изврши доплата на помалку уплатениот надоместок преку виртуелниот пос терминал на електронскиот шалтер.

 

Новата функционалност очекуваме да овозможи намалување на сегашните одбиени предмети од Катастарот од 2,3 % до под 1 % одбиени предмети од страна на Катастарот, намалување на трошоците на професионалните корисници за поднесување нови барања, како и зголемување на довербата и правната сигурност меѓу Катастарот и професионалните корисници.

 

Презентациjaта за новата функционалност може да ја преземете на следниот линк.