Презентации од обука за 2016 година, наменета за професионалните корисници на услугите на АКН

05.12 2016

 
Почитувани,
 
 
Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија организираше обуката наменета зa професионалните корисници, на темите:    
 
  • ДОПОЛНА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА И МОЖНОСТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОПЛАТА ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊА/ПРИЈАВИ ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
  • ИЗРАБОТКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ ЗА ГОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ – НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ СО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАФИЧКИОТ РЕГИСТАР НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
  • АНЕКС НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

Презентациите од наведената обука може да ги преземете на следниот линк.