20.06.2017 Просторен (SPATIAL) проект за Западeн Балкански Регион
Пролетта 2017 година се одржаа првите активности на новиот проект за Западен Балкан. Целта на проектот е да се зајакне пrофесионалниот пристап до информациите за земјиште (SPATIAL) во Балканскиот регион...
Повеќе информации
14.06.2017 Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот „е-кат“
Список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од МАКЕДИТ системот во еКaт системот, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини се интегрирани со алфанумеричките податоци за истите...
Повеќе информации
09.06.2017 ДЕСЕТТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР И ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ, 8-9 ЈУНИ 2017 ГОДИНА, СКОПЈE
Агенцијата за катастар на недвижности ја организираше Десеттата регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци, на Тема: “Улогата на националните агенции за картографија и катастар, приватниот геодетски сектор како и универзитетите, во процесот на управување со геопросторните информации”...
Повеќе информации
22.05.2017 Презентации од втората обука за 2017 година, наменета за приватните овластени геодети
Повеќе информации
08.05.2017 Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети
Повеќе информации
26.04.2017 ДЕСЕТТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР И ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ, 8-9 ЈУНИ 2017 ГОДИНА, СКОПЈE
Агенцијата за катастар на недвижности ја организира Десеттата регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци, на Тема: “Улогата на националните агенции за картографија и катастар, приватниот геодетски сектор како и универзитетите, во процесот на управување со геопросторните информации”, која ќе се одржи од 8-9 Јуни 2017 година во “Музеј на македонската борба” во Скопје (адреса: 11 март 1, 1000 Скопје)...
Повеќе информации
13.04.2017 Квартален извештај од Регистарот на цени и закупнини
Повеќе информации
30.03.2017 Договор за соработка во областа на картографските карти помеѓу Република Турција и Република Македонија
Министерството за обрана на Република Турција - Центар за картографски карти и Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија на 30 март 2017 година потпишаа Договор за соработка...
Повеќе информации
28.03.2017 ЕРАЗМУС + Градење на капацитетите во областа на високото образованиеЕРАЗМУС + Градење на капацитетите во областа на високото образование
Проектот BESTSDI - евалуација на академското образование во земјите од Западен Балкан и професионални одржливи обуки за инфраструктурата на просторни податоци - БЕСТСДИ ги инволвира високообразовните институции од областа на геодезијата, геоинформатиката и инфраструктурата на просторни податоци на земјите од Западен Балкан...
Повеќе информации
28.03.2017 Известување за прекин на сервисот за пребарување по имотни листови
Повеќе информации
12345678910...