13.04.2017 Квартален извештај од Регистарот на цени и закупнини
Повеќе информации
10.04.2017 Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот „е-кат“
Список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од МАКЕДИТ системот во еКaт системот, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини се интегрирани со алфанумеричките податоци за истите...
Повеќе информации
30.03.2017 Договор за соработка во областа на картографските карти помеѓу Република Турција и Република Македонија
Министерството за обрана на Република Турција - Центар за картографски карти и Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија на 30 март 2017 година потпишаа Договор за соработка...
Повеќе информации
28.03.2017 ЕРАЗМУС + Градење на капацитетите во областа на високото образованиеЕРАЗМУС + Градење на капацитетите во областа на високото образование
Проектот BESTSDI - евалуација на академското образование во земјите од Западен Балкан и професионални одржливи обуки за инфраструктурата на просторни податоци - БЕСТСДИ ги инволвира високообразовните институции од областа на геодезијата, геоинформатиката и инфраструктурата на просторни податоци на земјите од Западен Балкан...
Повеќе информации
28.03.2017 Известување за прекин на сервисот за пребарување по имотни листови
Повеќе информации
17.03.2017 Отпочнување на активностите за воспоставување Адресен регистар во Р Македонија
Денес со потпишување на Договорот за подготовка на податоци и развој на апликации за теренско прибирање адресни податоци со компанијата ГДи ГИСДАТА - Скопје, официјално отпочнуваат активностите за воспоставување на нов Адресен регистар на Република Македонија...
Повеќе информации
17.03.2017 Регионален проект - Strengthened Professional Access To Information About Land (SPATIAL) in the Western Balkan Region
Повеќе информации
15.03.2017 Просторни податоци во Македонија
Повеќе информации
10.03.2017 Агенцијата за катастар на недвижности доби член во работната група за земјишна администрација при Обединетите нации
На 10. сесија на работната група за земјишна администрација која се однесуваше на интернационалната размена на знаења од областа на земјишната администрација и менаџментот со недвижности што се одржа на 8 и 9 март, во Женева, учествуваше и Агенцијата за катастар на недвижности со свои претставници...
Повеќе информации
09.03.2017 ОБУКА ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗОТ НА СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ НА Р МАКЕДОНИЈА
Агенцијата за катастар на недвижности во соработка со Сојузот на стопанските комори на Р Македонија, на 9.3.2017 година (четврток), организира обука за компаниите кои се членови на Сојузот на стопанските комори...
Повеќе информации
12345678910...